ประวัติตำบล  
ข้อมูลสภาพทั่วไป  
ข้อมูลหมู่บ้าน  
ข้อมูลสินค้า OTOP  
   
 คณะผู้บริหาร  
 สมาชิกสภา  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 เจ้าหน้าที่สำนักปลัด  
 เจ้าหน้าที่กองคลัง  
 เจ้าหน้าที่กองช่าง  
เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม  
เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ฯ  
เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข ฯ  
รายรับ รายจ่าย  
   
สำนักงานปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
ส่วนสวัสดิการสังคม  
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
พรบ. / พรก.  
กฎกระทรวงและระเบียบ  
   
 
   
     
 

โครงรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2556  ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย    ในวันที่ 15 เมษายน 2556  อบต.หมอนทองจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดคลอง 18
กิจกรรมย้อนหลัง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มอบรถวิวแชร์
เชิญประชุมเพื่อกำหนดการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางน้ำเปรี้ยว
โครงการกีฬาสัมพันธ์ ฅน อบต. ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
การประชุมพนักงานส่วนตำบล
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (d.a.r.e.)
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2557
การประชุมคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2556
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
     
 
              3/4 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงทรา 24150