ประวัติตำบล  
ข้อมูลสภาพทั่วไป  
ข้อมูลหมู่บ้าน  
ข้อมูลสินค้า OTOP  
   
 คณะผู้บริหาร  
 สมาชิกสภา  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 เจ้าหน้าที่สำนักปลัด  
 เจ้าหน้าที่กองคลัง  
 เจ้าหน้าที่กองช่าง  
เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม  
เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ฯ  
เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข ฯ  
รายรับ รายจ่าย  
   
สำนักงานปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
ส่วนสวัสดิการสังคม  
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
พรบ. / พรก.  
กฎกระทรวงและระเบียบ  
   
 
   
     
 

โครงรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2556  ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย    ในวันที่ 15 เมษายน 2556  อบต.หมอนทองจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดคลอง 18
กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการแห่เทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หมอนทอง ครั้งที่ 1/2557
โครงการจัดเวทีประชาคม การประชาคมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลและการประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการประชุมและอบรมเชิงปฎิบัติการ การเก็บข้อมูลพลังงานชุมชนสำหรับอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)
การประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ประจำปี 2557 หมู่ที่ 8
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ประจำปี 2557 ม.4
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ประจำปี 2557 ม.5
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ประจำปี 2557 ม.3

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

 
     
 
              3/4 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงทรา 24150